Ekologická doprava ZADARMO pri nákupe nad 100 €

Ochrana osobných údajov

1. Zásady spracúvania osobných údajov


Spoločnosť KONDELA s.r.o. so sídlom Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO 36 409 154 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb, a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť:

 • dostupnosť, integritu  a  spoľahlivosť systémov riadenia  najmodernejšími informačnými technológiami,
 • chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou, zničením a zachovať ich dôvernosť,
 • identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data protection Officer): [email protected]  

2. Zásady ochrany osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s politikou uchovávania údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom majú len osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením bezpečnosti alebo poškodením integrity spracúvaných dát. 

3. Vymedzenie pojmov

        3.1. „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; 

        3.2. „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 

        3.3. „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

        3.4. „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

        3.5. „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;

        3.6. „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

        3.7. „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

        3.8.  „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

        3.9. „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

        3.10. „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

        3.11. „relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo 
k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.

4. Účely spracúvania osobných údajov

 

Účel

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Právny základ

článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno a priezvisko

- podpis

- adresa

- e-mail

- číslo telefónu

- adresa doručenia

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Kategória príjemcov

prepravné spoločnosti:

 • Geis SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428

 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876

 • 123Kurier, s. r. o.. Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, IČO: 46598863

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

v rozsahu požadovanom právnymi predpismi

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

eShop

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

užívateľský účet:

- meno a priezvisko

- e-mail

- číslo telefónu

- dátum narodenia

- adresa trvalého bydliska

- adresa doručenia

Popis

Registrácia zákazníka a evidencia nákupov elektronickom obchode eShop.

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Kategória príjemcov

prepravné spoločnosti:

 • Geis SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428

 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876

 • 123Kurier, s. r. o.. Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, IČO: 46598863

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu registrácie v eShope

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Evidencia požiadaviek

Právny základ

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely).

Zoznam osobných údajov

- meno, priezvisko

- adresa

- telefón

- e-mail

Popis

Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie Vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov a to odoslaním žiadosti na emailovú adresu: [email protected] alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Kategórie dotknutých osôb

zákazník a potencionálny zákazník

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu 1 roka

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Účel

Live chat

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom online chatu uverejneného na našej webovej stránke spracúvame iba na vybavenie Vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely).

 

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- e-mail

- číslo telefónu

- IP adresa

Kategórie dotknutých osôb

zákazník a potencionálny zákazník

Sprostredkovatelia

nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SR

Doba uchovávania

1 rok

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Účel

Vernostný program

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- adresa trvalého bydliska

- štát

- e-mail

- číslo telefónu

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

1 rok po odhlásení sa z eShopu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

Účel

Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno a priezvisko

- adresa

- telefón

- číslo účtu

- e-mail

- podpis

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Reklamácie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- adresa

- e-mail

- číslo telefónu

- podpis

Kategórie dotknutých osôb

zákazník/spotrebiteľ

Príjemcovia

FERKON s.r.o., Závodná 264/13, Nižná 027 43

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

10 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Vymáhanie pohľadávok

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, zákona. č . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby, fyzické osoby, právnické osoby v postavení účastníkov konania

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

5 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Exekúcie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia

v zmysle zákona č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zoznam osobných údajov

- bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania

Kategórie dotknutých osôb

fyzická osoba - účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

7 rokov

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- titul

- meno

- priezvisko

- adresa pobytu

- a ďalšie nevyhnutné údaje na preverenie predpokladu na obsadenie pracovnej pozície

Popis

Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov.

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov a to odoslaním žiadosti na emailovú adresu: [email protected] alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka od udelenia súhlasu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Newsletter

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- e-mail

Popis

Ak si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.kondela.sk. Osobné údaje sa budú spracúvať iba na zasielanie newsletter správ na vami zadanú e-mailovú adresu. Prihlásením sa do newsletter bulletinu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Vaša
e-mailová adresa bude spracúvaná až kým sa neodhlásite z odberu. Odhlásiť sa z odberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.

Kategórie dotknutých osôb

zákazník a potencionálny zákazník

Kategória príjemcov

Vaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti

Sprostredkovatelia

Bloomreach SK s.r.o., Staromestská 3, Bratislava 811 03

Doba uchovávania

osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka od udelenia súhlasu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- titul, meno, priezvisko

- pracovné zaradenie

- služobné zaradenia

- funkčné zaradenie

- osobné číslo zamestnanca

- odborný útvar

- miesto výkonu práce

- telefónne a faxové číslo

- adresa elektronickej pošty na pracovisko

- a identifikačné údaje zamestnávateľa

Kategórie dotknutých osôb

zástupcovia, respektíve zamestnanci dodávateľov a odberateľov

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Kamerový systém

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- videonahrávka z monitorovaného priestoru

Popis

Na niektorých našich prevádzkach je umiestnený kamerový informačný systém, ktorým sú monitorované priestory prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku. Záznamy z kamerového systému nie sú poskytované tretím osobám. Sú sprístupnené len oprávneným osobám prevádzkovateľa a IT špecialistom, ktorí na nich vykonávajú údržbu. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na ochranu majetku a pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Môžu byť poskytnuté súdom a orgánom činným v priestupkovom alebo trestnom konaní.

Kategórie dotknutých osôb

- zamestnanci

- osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou v lehote 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje


 

Účel

Priamy marketing

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia

Zoznam osobných údajov

- meno a priezvisko

- adresa

- telefón

- e-mail

Kategórie dotknutých osôb

zákazník

Kategória príjemcov

Vaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti

Sprostredkovatelia

-

Doba uchovávania

po dobu zmluvného alebo obchodného vzťahu

Cezhraničný prenos

prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje

 

    5. Práva dotknutej osoby

        5.1. Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 
        5.2. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme 
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
        5.3. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť 
a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
        5.4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
        5.5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
        5.6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
        5.7. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás kontaktujte.
V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracúvame Vaše osobné údaje, obráťte sa na našu zodpovednú osobu dohľadom nad spracúvaním osobných údajov e-mailom na: [email protected] alebo písomne na adresu: 

KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín

Naša poverená osoba preskúma Vašu námietku a bude s vami spolupracovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.

Revidované dňa 9.2.2022

 

Naše benefity

Bezpečný nákup

Bezpečný nákup

Zistiť viac
Doprava nad 100 € zadarmo

Doprava nad 100 € zadarmo

Zistiť viac
95 % tovaru na sklade

95 % tovaru na sklade

Zistiť viac
Vrátenie tovaru do 60 dní

Vrátenie tovaru do 60 dní

Zistiť viac
 • Jazyk
 • Počet produktov, ktoré vás čakajú v porovnávači: Porovnať

  Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies:
  • Výkonnostné cookies:
  • Funkčné cookies:
  • Marketingové cookies: