KONDELA s.r.o.  so sídlom v  Tvrdošíne, podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vydáva PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

 

Článok 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

    1. Tento prepravný poriadok určuje rozsah a druh zabezpečovanej cestnej nákladnej dopravy vykonávanej dopravcom, právomoci a zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave. Stanovuje tiež podmienky na uzavretie zmluvy o preprave veci v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Dopravca v zmysle tohto prepravného poriadku vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok, paletovaného tovaru a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, rýchlo sa kaziacich potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy. 

    2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť KONDELA s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vo vložke č 13956 / L.

    3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

    4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Článok 2
Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

1.     Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:
    Vnútroštátna cestná nákladná doprava
    Medzinárodná cestná nákladná doprava
2.     Charakter vykonávanej nákladnej dopravy:
           a) celovozové zásielky
       b) kusové zásielky
       
3.     Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:
    je ňou využitá ložná plocha vozidla;
    sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote;
    ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.
    Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov b) sa považujú za kusové.

4.     Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
    preprava nábytku,
    preprava bytových doplnkov a druhov tovaru ponúkaných odosielateľom,

Článok 3
Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

1.     Objednávateľ zásielky si u predajcu prepravu objednáva (v prípade ak o prepravu prejavil záujem). Objednávku môže uplatniť písomne, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom formulára na e-shope predávajúceho, kde sú uvedené platobné podmienky za dopravu. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). 

    Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie prepravy, najmä: presné adresy, telefón, e-mail, príp. určenie času vykládky. 

    
    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.


Článok 4
Platobné podmienky

1.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. Kupujúci môže využiť aj možnosť spotrebiteľského splátkového úveru – viac informácií získate tu: https://kondela.sk/vsetko-o-nakupe/nakup-na-splatky/

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto, a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

Článok 5
Dodacie podmienky

1.     Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). Predávajúci tovar doručuje na zadanú adresu, ktorú zadal kupujúci pred dom/bytový dom, pokiaľ je prístup k nemu po spevnenej komunikácii a nie je obmedzený zákazom vjazdu pre daný typ vozidla.
2.     V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
3.     Tovar doručujeme taktiež v sobotu. Doručenie v sobotu si kupujúci môže zvoliť pri objednávaní tovaru. Doručenie tovaru v sobotu je spoplatnené sumou navyše k pôvodnej cene dopravy. Pri objednávkach prijatých do štvrtka do 12:00 hod doručíme tovar najbližšiu sobotu. Objednávky prijaté neskôr budú dodané nasledujúcu sobotu. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý v čase objednania nemáme na sklade, po prijatí tovaru na sklad budeme kupujúceho ohľadne dodania v sobotu kontaktovať.
4.     Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
5.     Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Článok 6
Osobné údaje a ich ochrana

1.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
3.     Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Používateľský profil".
4.     Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
5.     V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
6.     Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
8.     Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9.     Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
• svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 3. týchto podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
• kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
• účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
• že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
• identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
• dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.
10.     Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
11.     Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
• totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
• kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
• účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
• okruh príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
• v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
• dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
• informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
• informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
• existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
12.     Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré kupujúci požiada, môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 Všeobecných obchodných podmienok predajcu písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11 Všeobecných obchodných podmienok predajcu , žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
13.     Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
14.     Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
15.     Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 Všeobecných obchodných podmienok predajcu  v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované.
16.     Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
17.     Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
18.     Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
Geis SK, s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01, IČO: 31324428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.2083/S
Geis Parcel SK, s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01, IČO: 46489592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.21503/S
DHL Parcel Slovensko s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, IČO: 47927682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 100759/B
19.     Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie mailom na email adresu: [email protected]. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
20.     Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.