I. Úvodné ustanovenia

Tento štatút upravuje pravidlá spotrebiteľských súťaží (ďalej len „súťaž“), vyhlásených prostredníctvom príspevku (ďalej len „súťažný príspevok“) na sociálnych sieťach:
    • Facebook – na oficiálnej stránke spoločnosti KONDELA s.r.o. (https://www.facebook.com/kondelask/) alebo
    • Instagram – na oficiálnom profile spoločnosti KONDELA s.r.o. (https://www.instagram.com/kondela_sk/).
       

II. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1.    Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť KONDELA s.r.o., so sídlom Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika, IČO: 36 409 154, DIČ: 2020130035, IČ DPH SK: SK2020130035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13956/L (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

III. Účel súťaže

1.    Účelom súťaže je reklama, podpora predaja, propagácia vyhlasovateľa súťaže a jeho produktov.

IV.  Vyhlásenie, trvanie a zmeny súťaže

1.    Súťaž je vyhlásená a prebieha v konkrétnom časovom období, ktoré je definované v príslušnom súťažnom príspevku na vybranej sociálnej sieti v zmysle čl. I ods. 1 tohto štatútu (ďalej len „príslušná sociálna sieť“).
2.    Akékoľvek zmeny či iné informácie budú zverejnené formou príspevku na príslušnej sociálnej sieti.

V.  Podmienky účasti v súťaži

1.    Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej Republiky, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená, spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte a má vytvorený profil na príslušnej sociálnej sieti.
2.    Účastníkom súťaže nemôže byť osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
3.    Účastníkom súťaže nemôže byť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby podľa § 116 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4.     Ak vyhlasovateľ súťaže zistí, že výherca je osobou, ktorá nemôže byť účastníkom súťaže v zmysle tohto štatútu, výhra sa mu neodovzdá a ostáva majetkom vyhlasovateľa súťaže. V prípade ak osoba, ktorá nemôže byť účastníkom súťaže už výhru prevzala, je povinná  na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže výhru vyhlasovateľovi súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
5.     Účastníci zapojením do súťaže súhlasia s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte.
6.    Účastník sa môže do každej vyhlásenej súťaže zapojiť len jedenkrát, pokiaľ nie je v súťažnom príspevku výslovne uvedené inak.

VI.  Zapojenie do súťaže

1.     Spôsob, akým sa účastník môže zapojiť do súťaže je špecifikovaný v príslušnom súťažnom príspevku.
2.     Každý účastník môže v súťaži získať len jednu výhru.
3.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, alebo nimi vytvorené príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže, porušujú jej pravidlá, sú v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. Účastník nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov či škody, ktorá by mu vylúčením mohla vzniknúť.

VII. Určenie výhercu  a odovzdanie výhry

1.    Spôsob, akým bude vybraný výherca súťaže je špecifikovaný v príslušnom súťažnom príspevku. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia súťaže.

2.    Predmet výhry je uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

3.    Vyhlasovateľ súťaže upovedomí výhercu o výhre a spôsobe jej odovzdania najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia súťaže a vyžrebovania výhercu. Vyhlasovateľ súťaže upovedomí výhercu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii účastníka. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby kontaktoval vyhlasovateľa súťaže prostredníctvom odpovede na e-mailovú správu. Pokiaľ výherca neodpovie do 48 hodín, výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
4.     Vyhlasovateľ súťaže výhru odovzdá do 30 dní po tom, čo mu výherca poskytne informácie potrebné na odovzdanie výhry. Spôsob a čas doručenia výhry určuje vyhlasovateľ súťaže. Výhru je možné doručiť výlučne na platnú adresu na území Slovenskej republiky.
5.    Ak výherca výhru za určených podmienok neprevezme, výhra ostáva majetkom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže sa môže rozhodnúť, že vyberie iného výhercu.
6.    Výherca, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
7.    Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry, ktoré zavinil výherca.
8.    Výherca nie je oprávnený výhru preniesť na tretie osoby.
9.    Výhercovi na výhru v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevzniká právny nárok.

VIII.  Spracúvanie osobných údajov

1.     Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v nasledujúcom bode tohto štatútu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov prevádzkovateľom KONDELA s.r.o., ktorý je     vyhlasovateľom súťaže a ktorého údaje sú uvedené článku II. tohto štatútu.
2.    Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa budú použité vyhodnotenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry. Údaje účastníkov     budú uchovávané po dobu 1 roka od odovzdania výhry. Osobné údaje získané na účel uvedený v tomto bode nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania a  nebudú prenášané do tretej krajiny.
3.    Účastník v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov má práva v súlade s § 28 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a to najmä: požadovať prístup k svojim osobným údajom, na opravu svojich osobných údajov, na výmaz svojich osobných údajov, na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, na prenosnosť svojich  osobných údajov, namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, na podanie  sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
4.    V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, uplatnenia práv alebo v prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov u vyhlasovateľa, nás prosím kontaktujte e-mailom na: [email protected]. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke:www.kondela.sk

IX.  Záverečné ustanovenia

1.    V prípade výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení oznámi vyhlasovateľ súťaže výhercovi výšku nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výšku správne zdaniť. Zdaneniu podliehajú len prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 350 €. Bremeno zaplatenia dane z príjmu vzniká výhercovi prevzatím výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov.
2.    Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadne náklady, ktoré účastníkom vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.
3.    Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.
4.    Účastník nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Vyhlasovateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany vyhlasovateľa súťaže, než ktoré je uvedené v tomto štatúte.
5.    Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, skrátiť, prerušiť, zrušiť či zmeniť jej pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny pravidiel súťaže nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia nového znenia štatútu.
6.    Tento štatút je vyhlasovateľ súťaže oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť zverejnením nového znenia štatútu. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
7.    Štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
8.    Úplné pravidlá súťaže v aktuálnom znení sú po celý čas konania súťaže k dispozícii v príslušnom súťažnom príspevku.
9.    Každý účastník účasťou na súťaži potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta Platforms nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti. Meta Platforms takéto záväzky ani nevznikajú.
10.    Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Meta Platforms.
11.    Táto propagačná súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.

V Nižnej, dňa 20.05.2024